Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen: „VOP“)

I/ Úvodní ustanovení

 1. Tyto platně schválené VOP B2B objednávkového systému www.b2b.dorint.cz (dále jen „objednávkový systém“), jehož provozovatelem je společnost Dorint Group s.r.o., se sídlem: Mozartova 679/21, Liberec 1, 46001, IČ: 28712005, DIČ: CZ28712005, která je prodejcem veškerého nabízeného zboží a zajišťuje jeho prodej a záruční servis (dále jen „prodávající“), nabývají účinnosti dne 1.11.2021. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu dle své úvahy změnit, přičemž tato změna bude kupujícímu oznámena zveřejněním na internetových stránkách www.b2b.dorint.cz. V případě změny VOP kupující právo smlouvy, jejichž jsou tyto VOP součástí, vypovědět, a to písemnou výpovědí zaslanou doporučeně a na dodejku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla změna prodávajícím oznámena. Strany sjednávají pro výpověď smluv 3-měsíční výpovědní lhůtu, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla prodávajícímu doručena výpověď kupujícího. Změny VOP budou zveřejněny na internetových stránkách www.b2b.dorint.cz.
 2. Prodávajícím je provozovatel objednávkového systému, tedy výše uvedená společnost: Dorint Group s.r.o., Kontaktní adresa na prodávajícího pro účely komunikace se zákazníky (zejména pro reklamační záležitosti a pro účely vrácení zboží při odstoupení od smlouvy) je Dorint Group s.r.o., Doubská 997, 460 06 Liberec6., případně se lze na prodávajícího obrátit na tel. č.: 602 172 067 nebo na e-mailu: objednavky@dorint.cz, bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 232948626/0300.
 3. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti výše uvedené společnosti Dorint Group s.r.o., jakožto prodávajícího na straně jedné a kupujícího na straně druhé při prodeji zboží. VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím objednávkového systému (dále také jen „smlouva“) a stávají se tak nedílnou součástí smluvního ujednání účastníků tohoto vztahu. Úprava vzájemných vztahů mezi prodávajícím a kupujícím provedená VOP přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, která by se na daný vztah v jiném případě vztahovala. Kupující odesláním objednávky, současně stvrzuje, že se s VOP seznámil a že bere výslovně na vědomí, že VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.
 4. Prodávající úvodem výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, popř. v zařízeních sloužících k běžnému ubytování osob, není-li v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak. Prodávající zásadně neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely, než je výše uvedeno, popř. za vady způsobené užíváním zboží v rozporu s pokyny výrobce.
 5. Zboží je označeno názvem, kódem, výrobcem, popř. produktovou fotografií. Kupující bere na vědomí, že fotografie umístěné u zboží v objednávkovém systému mohou být pouze ilustrativní, a proto je kupující vždy povinen se seznámit s celým popisem daného zboží a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího. Kupující je rovněž seznámen s tím, že určité zboží není Prodávajícím dodáváno z technických a logistických důvodů v původním obalu, ale Prodávající je oprávněn opatřit zboží dle svého uvážení jiným vhodným obalem.

 

II/ Uzavření smlouvy, dodání a odebrání zboží

 1. Návrhem na uzavření smlouvy s kupujícím je odeslání objednávky kupujícím, smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu. Potvrzení objednávek provádí prodávající e-mailem na kupujícím sdělené kontaktní údaje. Obsah smlouvy po jejím uzavření nelze měnit, prodávající používá automatizované systémy a objednávka ihned odchází k dalšímu zpracování. Smlouvu lze zrušit pouze na základě dohody kupujícího a prodávajícího nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo nejpozději do sjednaného data dodání zboží odstoupit od smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží; při vyčerpání skladových zásob; usoudí-li s ohledem na znalost obchodního prostředí, že jde o objednávku sledující nepoctivý záměr či objednávku odporující dobrým mravům a dále v případě technické chyby systému objednávkového systému, přímo se dotýkající kupujícím objednaného zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
 3. Pokud je objednané zboží skladem, expeduje ho prodávající zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byla objednávka prodávajícím kupujícímu potvrzena. Ostatní zboží zasílá kupující dle dodacích termínů svých dodavatelů. U veškerého zboží je vždy uvedena předpokládaná lhůta dodání zboží, přičemž kupující bere na vědomí, že tato lhůta pouze orientační charakter a odvíjí se vždy od dodání zboží prodávajícímu jeho dodavateli.
 4. Jestliže z podnětu kupujícího budou vzneseny další požadavky nebo se provedou změny v souvislosti s předmětem dodávky, dodací lhůta se o dobu potřebnou k provedení těchto změn prodlouží.
 5. Prodávající neodpovídá i v případě závazně dohodnutých lhůt za opoždění dodávek na základě vyšší moci a událostí, které prodávajícímu podstatně ztíží či znemožní dodávky. Za případy vyšší moci se rozumí zejména mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení, popř. jiné nepředvídatelné překážky, a to i když nastanou u dodavatelů prodávajícího nebo jeho subdodavatelů. Takovéto skutečnosti opravňují prodávajícího k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu potřebnou ke splnění dodávky. Pokud se pro prodávajícího stala dodávka zboží pro překážku nemožnou nebo neuskutečnitelnou, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 6. Ocitne-li se prodávající vlastním zaviněním v prodlení s dodáním, popř. pokud je dodání zboží nemožné z důvodů způsobených prodávajícím, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy po uplynutí písemně poskytnuté přiměřené dodatečné lhůty, nejméně však v délce trvání překážky. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy se vztahuje zásadně pouze na ještě nesplněnou část smlouvy.
 7. Byl-li mezi prodávajícím a kupujícím ujednán pevný termín dodání zboží, případně i jen dílčích dodávek, je pro prodávajícího závazný pouze pokud kupující řádně plní své platební a další závazky ve vztahu s prodávajícím. V opačném případě je prodávající oprávněn veškeré dodávky pozastavit a uplatnit vůči kupujícímu dohodnuté, resp. zákonné sankce, přičemž veškeré náklady a škody vzniklé z takového pozastavení dodávek jdou k tíži kupujícího. Po dobu pozastavení dodávek se do dne úplné úhrady všech splatných pohledávek prodávajícího prodávajícím posouvají přiměřeně i veškeré dodací termíny prodávajícího.
 8. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu, učiněného minimálně 1 pracovní den před předčasným datem dodání.
 9. Objedná-li si kupující v rámci jedné objednávky více druhů zboží, u nichž jsou uvedeny různé lhůty dodání, expeduje prodávající celou objednávku v rámci jedné zásilky a dodání se proto zpravidla odvíjí od nejdelší lhůty dodání, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. Zboží z objednávky však může být expedováno z několika skladů, proto může být doručeno ve více zásilkách. Jednotlivé zásilky mohou být doručeny jinou přepravní společností v odlišných dnech. O každé expedici zásilky prodávající informuje emailem.9. Sjednají-li tak kupující a prodávající, přepraví prodávající zboží do místa, které bude sjednáno v kupní smlouvě. V tomto případě je kupující povinen zajistit přístupovou cestu. Místem plnění se pak rozumí adresa dodání specifikovaná kupní smlouvou. Kupující je povinen zajistit převzetí zboží na adrese, kterou k tomuto účelu prodávajícímu sdělil. V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě ve smluveném termínu dodání zboží podle tohoto odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží osobou, která řidiči přepravní služby zaplatí kupní cenu zboží (v případě dle čl. III. odst. 4. písm. a) VOP), nebo doklad o zaplacení kupní ceny (v případě dle čl. III. odst. 4 písm. b) VOP) a která zboží od přepravce převezme.
 10. Při převzetí zásilky je kupující povinen ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby zkontrolovat zachování a nepoškozenost obalu zásilky.

V případě přepravy zboží přepravní společností kupující prohlédne obal balíku při převzetí od řidiče přepravní společnosti a případné výhrady zaznamená do předávacího protokolu přepravce a bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího o případných nesrovnalostech telefonicky či e-mailem, maximálně však do 2 dnů od převzetí zásilky.

Kontrolu kvality a kvantity dodaného zboží je kupující povinen provést s nejvyšší možnou opatrností tak, aby nedošlo k poškození či ztrátě zboží. V případě nedodržení postupu zde uvedeného nevzniká kupujícímu nárok z titulu vad zboží, vzniklých při jeho přepravě, už kvantitativních, či kvalitativních. Bude-li následně zjištěna poškození nebo jinak neodpovídající kvalita či kvantita zboží, je Prodávající rovněž oprávněn požadovat po kupujícím za porušení povinnosti při přejímce zboží úhradu smluvní pokuty ve výši 50 % z ceny dodaného zboží.

 1. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak a mohou být rovněž samostatně fakturovány.
 2. Za den dodání se považuje den převzetí zboží kupujícím nebo zaplacení celé kupní ceny, , v případě kolize více výše uvedených termínů den, který nastal dříve.

 

III/ Platební podmínky

 1. Ceny uváděné v objednávkovém systému www.b2b.dorint.cz mají charakter cen smluvních, prodávající je plátcem DPH, tedy k ceně připočítá DPH v zákonné výši (dále jen „cena“). Cena se vždy vztahuje k zobrazenému a popsanému produktu a nezahrnuje související dekorace, doplňky či plnění. Ceny mohou být měněny bez předchozího upozornění. Cenu zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Pro kupujícího je rozhodná cena, uvedená u zboží v čase odeslání objednávky.
 2. V ceně není zahrnuta doprava zboží. Ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.
 3. Na sjednanou kupní cenu není možné započítávat jakékoli nároky vzniklé z této kupní smlouvy bez dohody obou smluvních stran.
 4. Zboží je možno uhradit:
 5. a) dobírkou- v hotovosti při převzetí objednaného zboží od přepravní služby. Částku (cena zboží + poštovné) předá kupující řidiči přepravní služby, který je povinen vydat kupujícímu potvrzení o zaplacení. Daňový doklad (faktura) je zasílána e-mailem.
 6. b) bankovním převodemna účet prodávajícího. Zálohová faktura je v tomto případě kupujícímu zaslána e-mailem. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena do 14 dnů od data vystavení, bude objednávka automaticky stornována.
 7. c) hotověpři osobním odběru ve výdejním místě prodávajícího na adrese Ve Žlíbku, 2192, Paha -Horní Počernice 193 00. Za tuto službu kupující neplatí žádné poplatky.
 8. Prodávající si vyhrazuje podmínit u tzv. „atypického zboží“ a ve výjimečných případech u neskladového zboží (tj. zboží, u něhož není uveden údaj „skladem x ks“) akceptaci objednávky zboží složením finanční zálohy ve výši 30% z kupní ceny zboží kupujícím.
 9. V případě, že prodávajícím dodané zboží vykazuje vady, které nebrání jeho běžnému užívání, nezbavuje tato skutečnost kupujícího povinnosti zaplatit řádně a včas kupní cenu.
 10. Kupující není oprávněn platby snižovat nebo je na cokoliv vázat; započítat může jen své pohledávky vůči prodávajícímu, které jsou potvrzeny již dále nenapadnutelným pravomocným rozhodnutím soudu.
 11. Kupující se zavazuje při prodlení s úhradou kupní ceny zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den z prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody a ušlého zisku prodávajícího.
 12. Prodávající je oprávněn započítat veškeré pohledávky, které mu vznikly vůči kupujícímu, bez ohledu na to, z jakého právního důvodu tyto pohledávky vznikly, a to proti veškerým pohledávkám kupujícího. Toto platí i v případě, pokud na jedné straně byla dohodnuta platba v hotovosti a na druhé platba směnkou či jiným úkonem. Pokud jsou pohledávky různě splatné, stávají se pohledávky prodávajícího splatné nejdéle se splatnosti jeho závazků

 

IV/ Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží kupujícímu předáno.
 2. Má-li prodávající zboží odeslat kupujícímu prostřednictvím smluveného přepravce, je zboží kupujícímu předáno okamžikem předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, kdy je současně kupujícímu umožněno uplatnění práv z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 3. Zpozdí-li se předání zboží kupujícímu na žádost kupujícího nebo z důvodů ležících na jeho straně, potom po dobu zpoždění přechází nebezpečí rizika na kupujícího.
 4. Spolu s vlastnickým právem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.
 5. Převzetí zboží se potvrzuje podpisem na dodacím či přepravním listu.

 

V/ Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Za vadu zboží se nepovažuje opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, přirozeným opotřebením, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo vady, na které byl kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě či jiným vhodným způsobem nebo o kterých kupující před převzetím věci věděl. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. dřevo), umělých materiálů nebo lakovaných ploch. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Záruka se nevztahuje na věci použité.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.
 4. Reklamace musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemným přípisem, zaslaným na výše uvedenou adresu pro reklamační účely, tj.Ve Žlíbku 2196, Praha - Horní Počernice, 193 00, společně s předložením originálu nebo kopie faktury. Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím emailu, který bude prokazatelně doručen na emailovou adresu objednavky@dorint.cz a k němuž připojí naskenovanou fakturu. Kupující také může provést reklamaci prostřednictvím reklamačního listu, který si může vytisknout zde nebo si jej vyhotoví sám. Reklamační list musí obsahovat: číslo objednávky, katalogové označení výrobku, datum prodeje, množství tohoto výrobku, popis závady a sdělení, zda považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy a v návaznosti na to je povinen zvolit si své právo dle občanského zákoníku. Konečné posouzení, zda je vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy, činí s ohledem na odbornost v daném odvětví prodávající. Reklamační list kupující zašle spolu s kopií dokladu o zaplacení se zbožím na adresu prodávajícího běžným balíkem.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, práva jako u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží jen tehdy,
 7. a) pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího nebo
 8. b) pokud montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

  Pokud kupující u zboží, které vyžaduje odbornou instalaci, tuto podmínku nesplní, nebude následná reklamace uznána. Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.
 9. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 10. U zboží, které je dodáno jako použité, nepřísluší kupujícímu ohledně prodávajícím udaných vad a takových vad, se kterými musel kupující počítat, žádná práva z titulu odpovědnosti za vady.
 11. Jiné nároky kupujícího z titulu odpovědnosti za vady či záruky za jakost, než uvedené v tomto článku V., jsou vyloučené, a to zejména takové, které se týkají náhrady škod, které nevznikly na dodaném zboží. To neplatí, pokud k nim došlo úmyslným či hrubě nedbalostním jednáním prodávajícího.

 

VI/ Řešení sporů

Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, shodly se strany této smlouvy na tom, že spory, vzniklé mezi nimi ze závazkového právního vztahu, založeného touto smlouvou, budou rozhodovat soudy České republiky, místně příslušným pak bude soud dle sídla prodávajícího. Tato smlouva a vztahy založené, včetně určení platnosti a účinnosti této smlouvy, se řídí českým právem, tedy právními předpisy České republiky.

 

VII/ Informace o zpracováním osobních údajů

Základní informace

Cílem Dorintu je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává všem uživatelům objednávkového systému následující informaci:

Společnost Dorint Group s.r.o., se sídlem Mozartova 679/21, 460 01 Liberec 1 l, IČ: 275 45 423, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. Labem (dále jen „DORINT GROUP“) provozuje objednávkový systém na webových stránkách  „www.b2b.dorint.cz“ (dále také „objednávkový systém“).  Dorint GROUP, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek objednávkového systému a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy rozumí:

Registrovaným uživatelem - osoba, která založený v objednávkovém systému uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u Dorintu Group či nikoli.

Neregistrovaným uživatelem - osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován objednávkový systém, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u Dorintu Groupu či nikoli.

Uživatel infolinky - osoba, která uskutečnila telefonní hovor s infolinkou provozovanou DORINT GROUP na tel. čísle: +420 602 172 067

Zákazníkem - registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u DORINTU GROUPU.

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

Zpracování osobních údajů uživatelů

DORINT GROUP zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

Plnění kupní smlouvy

DORINT GROUP zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z titulu záruky. Z tohoto důvodu DORINT GROUP vyžaduje při uzavírání smlouvy a dále zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, popř. název společnosti, adresu sídla, identifikační adresu, kontaktní osobu, doručovací adresu, fakturační adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu. Výše uvedené osobní údaje DORINT GROUP získává i prostřednictvím telefonních hovorů skrze zákaznickou linku. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům DORINT GROUPU, a to především dodavatelům z důvodu vyřízení reklamace zboží a přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a doručení nakoupeného zboží.

Plnění právních povinností DORINT GROUP

DORINT GROUP zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na DORINT GROUP vztahují. Z tohoto důvodu DORINT GROUP zpracovává jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté smluvním partnerem z tohoto důvodu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, např. státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů DORINTU GROUP povinnost osobní údaje předat.

Oprávněné zájmy DORINT GROUP

V zájmu zachování komfortu zákazníků DORINT GROUP zpracovává osobní údaje také v zájmu zachování registrace stávajících uživatelů, a tedy pro zefektivnění chodu objednávkového systému, což je oprávněným zájmem DORINT GROUP. Na základě tohoto důvodu jsou osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávány pro účely vedení jejich uživatelského účtu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu. Osobní údaje zákazníků mohou být z tohoto důvodu využity i pro účely přímého elektronického marketingu či k zaslání příležitostné reklamy např. formou letáku, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů; zákazník je oprávněn ihned po doručení emailu potvrzujícího provedení registrace, popř. přijetí objednávky, zaškrtnutím příslušného „opt out“ políčka v tomto potvrzujícím emailu vyslovit nesouhlas se zpracováním osobních údajů za účelem uvedeným v této větě.

Za účelem provozu a úprav objednávkového systému SDORINTU GROUPU mohou být osobní údaje zákazníků a registrovaných uživatelů zpracovávány rovněž zpracovateli jakožto subjekty odlišnými od osoby správce (např. osobami zajišťujícími IT podporu, apod.). DORINT GROUP sdělí na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Osobní údaje zákazníků v rozsahu: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu, budou zpracovávány také za účelem vymáhání případných nároků a dalších oprávněných zájmů správce. Osobní údaje zákazníka budou takto zpracovávány po dobu 5-ti let ode dne uzavření smlouvy se zákazníkem.

Udělený souhlas

Uživatel infolinky je po zahájení telefonního hovoru poučen o tom, že hovor je monitorován a jeho pokračováním uživatel infolinky vyslovuje konkludentní souhlas s jeho nahráváním za účelem zkvalitňování služeb a se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě souhlasu uděleného vysloveného v rámci telefonního hovoru s uživatelem infolinky zpracovává DORINT GROUP následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a záznamy telefonních hovorů. Udělení souhlasu dle tohoto odstavce není podmínkou registrace ani uzavření kupní smlouvy.

V případě, že uživatel infolinky nesouhlasí s nahráváním telefonního hovoru, popř. se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu, je oprávněn telefonní hovor po poučení ukončit, aniž by jeho osobní údaje byly zpracovávány.

Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou zákazníkovi zodpovězeny pověřencem pro ochranu osobních údajů telefonicky na tel. č. 468 006 468 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese objednávky@dorint.cz. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může zákazník obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného správcem na tel. č. 468 006 468 nebo e-mailové adrese objednavky@dorint.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).

 

VIII/ Ostatní ujednání

 1. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Sjednává se, že právo kupujícího vůči prodávajícímu na náhradu škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad zboží, je co do výše této náhrady škody omezeno na částku odpovídající kupní ceně předmětného zboží; toto ujednání neplatí, jde-li o škodu způsobenou prodávajícím úmyslně. Účastníci smlouvy mezi sebou ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí.
 2. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
 3. Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě. Kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem, kdy prodávající obdrží od kupujícího sjednanou zálohu na kupní cenu.
 4. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními VOP, která by s nimi byla v rozporu.
 5. V případě, pokud by jednotlivá ustanovení VOP byla shledána jako neplatná, nevztahuje se tato neplatnost na ustanovení ostatní.